Državna matura – hrvatski jezik, književnost (primjer testa)

ZADATCI ZA VJEŽBU
Pred tobom je ispit kakav te očekuje na državnoj maturi kojim se ispituje razumijevanje polaznoga teksta, književnopovijesna, književnoteorijska znanja.

Tekst 1. Majstore, ugasi svijeću
Majstore, ugasi svijeću, došla su ozbiljna vremena.
Radije noću broji zvijezde, uzdiši za mladošću.
Tvoje neposlušne riječi mogle bi pregristi uzice.

Sadi u vrtu luk, cijepaj drva, pospremaj tavan.
Bolje da nitko ne vidi tvoje oči pune čuđenja.
Takav je tvoj zanat: ništa ne smiješ prešutjeti.

Ne uzmogneš li izdržati i jedne noći opet uzmeš pero,
majstore, budi razuman, ne bavi se proročanstvima.
Pokušaj zapisati imena zvijezda.

Ozbiljna su vremena, nikome se ništa ne oprašta.
Samo klauni znadu kako se možeš izvući:
plaču kad im se smije i smiju se kad im plač
razara lice.

Slavko Mihalić

1. Kojemu književnomu rodu pripada polazni tekst?
A. lirici
B. epici
C. drami

2. Kojom je sintagmom iskazana metafora za prestanak umjetničkoga stvaranja?
A. ugasiti svijeću
B. brojiti zvijezde
C. saditi luk
D. baviti se proročanstvima

3. Kako Mihalić prikazuje majstora?
A. kao vještoga vrtlara i zvjezdoznanca
B. kao klauna i razumnoga čovjeka
C. kao sanjara i buntovnika
D. kao zanatliju koji se čudi svijetu

4. Što je temeljni zahtjev majstorova umijeća?
A. Mora izreći sve što vidi i zna.
B. Mora se smijati i kad mu se ne smije.
C. Mora živjeti u iluziji i tražiti izlaz u sjećanjima.
D. Mora opraštati svima i oplakivati grijehe

5. Koja je tema polaznoga teksta?
A. pjesnik u diktatorskome vremenu
B. sjećanje na pjesnikovu mladost
C. težnja za ugodnim životom
D. usamljeni pojedinac u otuđenome svijetu

6. Koja je stilska figura uporabljena u sintagmi uzmeš pero?
A. ironija
B. oksimoron
C. simbol
D. metonimija

7. Kojoj tematici pripada polazni tekst?
A. pejzažnoj
B. misaonoj
C. socijalnoj
D. ljubavnoj

8. Kakvu vrstu ljudi simboliziraju klaunovi?
A. one koji glume da ne vide
B. one koji samo zabavljaju ljude
C. one koji tragično gledaju život
D. one koji optimistično gledaju život

Tekst 2.
Reče te pobudi žudnju u njemu, za ocem da plače,
Za ruku starca primiv, Ahilej ga malo gurne.
Od njih se dvojice jedan ljudomore Hektora sjeti
I tužno plakaše savit Ahileju pred noge divnom,
A svog sad plakaše oca Ahilej, a sad Patròkla
Plakaše, te se plač njihov po čitavu šatoru dizo.
A kad jauka već se Ahilej nadovolji divni
Te mu za plakanjem želja iz údôvâ, iz srca ode,
Sa svog digne se stóca i podigne za ruku starca
Glavu mu sijedu žaleć i sijedu njegovu bradu,
Besjedu započne s njim i krilate prozbori r’ječi:
“Jadniče, doista zla si pretrpio mnogo u duši!
Kako si k ahejskim sam se usudio lađama doći
Na oči čovjeku onom, što mnoge vàljânê sine
Tebi pòsmicah već? U tebe je gvozdeno srce!
Nego na stolac se deder posadi i u srcu jade
Pustimo neka se smire, iako turobni mi smo,
Jer strahoviti plač pomòći ništa nam neće.
Ilijada, XXIV. Pjevanje

9. Tko se, uobičajeno, smatra autorom llijade?
A. Homer
B. Vergilije
C. Ovidije
D. Hesiod

10. Kojoj književnosti pripada Ilijada?
A. babilonsko-asirskoj
B. staroegipatskoj
C. antičkoj grčkoj
D. antičkoj rimskoj

11. Kojim je jezikom napisana Ilijada?
A. latinskim
B. grčkim
C. hebrejskim
D. sumerskim

12. Kako se naziva književna vrsta kojoj pripada Ilijada?
A. ep
B. poema
C. mit
D. tragedija

13. Tko je Prijam?
A. olimpski bog
B. utemeljitelj Rima
C. trojanski kralj
D. glavni vrač

14. Zašto je Prijam došao Ahileju?
A. otkupiti mrtva sina
B. osvetiti se Ahileju
C. uhoditi neprijatelje
D. sklopiti mir s Ahejcima

15. Što se saznaje o Prijamovu životu iz teksta?
A. Izgubio je mnogo sinova.
B. Uspio je nadmudriti neprijatelja.
C. Zaboravio je svoje dužnosti.
D. Odrekao se svojega prijestolja.

16. Zašto se Ahilej rasplakao?
A. Uplašio se Prijamova dolaska.
B. Žao mu je što je ubio mnogo ljudi.
C. Sjetio se oca i ubijenoga prijatelja.
D. Shvatio je da i on mora umrijeti.

17. Što o Prijamu misli Ahilej izgovarajući sljedeću rečenicu u kontekstu polaznoga teksta?
U tebe je gvozdeno srce!
A. da je bešćutan
B. da je jako domišljat
C. da je izgubio razum
D. da je vrlo hrabar

18. Kako se Ahilej ponaša prema Prijamu?
A. prijetvorno
B. ljubazno
C. bahato
D. suzdržano

19. O čemu govori Ahilej u sljedećim stihovima?
Nego na stolac se deder posadi, i u srcu jade / Pustimo neka se smire, iako turobni mi smo, /Jer strahoviti plač pomòći ništa nam ne će.

A. da je život pun tuge i boli
B. da on upravlja sudbinom
C. da od suza nema koristi
D. da treba biti hrabar u životu

Tekst 3. Pjesnik
On o svemu dvoji. Ali u slobodi
U koju sumnja, crkva mu je sveta,
Pa u nju gleda žarom suncokreta,
Gusarskom kad brazdom samac brod mu brodi.

On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi
I traži tamjan neviđenog cvijeta
Što samo u srcu raste i vječno cvjeta:
On za tobom, Dušo, lijepa i slijepa, hodi.

A kad padne, umre, bogzna gdje i kako,
On što nije nikad sebe radi plako
Ostavit će tražen cvijet u suzama.

Uzmi ovo dúše, rode, bratskom rukom,
Nek ti kao zvijezda pjeva za klobukom,
Žrtvovo kad budeš našim muzama.
Antun Gustav Matoš

21. Kojemu književnomu rodu pripada polazni tekst?
A. lirici
B. epici
C. drami

22. Kojemu autoru sonet duguje slavu?
A. Gunduliću
B. Maruliću
C. Ovidiju
D. Petrarki

23. Koja je tematika polaznoga teksta?
A. pejzažna
B. misaona
C. socijalna
D. ljubavna

24. Koja je stilska figura uporabljena u sljedećem stihu?
Pa u nju gleda žarom suncokreta,
A. personifikacija
B. metafora
C. hiperbola
D. ironija

25. U kojem je stihu uporabljena poredba?
A. I traži tamjan neviđenog cvijeta
B. On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi
C. A kad padne, umre, bogzna gdje i kako,
D. Nek ti kao zvijezda pjeva za klobukom,

26. Koja je osobina pjesnika iskazana sljedećom rečenicom? On o svemu dvoji.
A. skromnost
B. plašljivost
C. umišljenost
D. sumnjičavost

27. Kojim stihom Matoš predstavlja pjesnikovo životno okružje?
A. Pa u nju gleda žarom suncokreta,
B. On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi
C. On što nije nikad sebe radi plako
D. Ostavit će tražen cvijet u suzama.

28. Što označava sintagma samac brod u sljedećem stihu?
Gusarskom kad brazdom samac brod mu brodi.
A. pjesnikov život
B. tajne želje
C. daleki put
D. neuslišanu ljubav

29. Kakva je rima u polaznome tekstu?
A. abba abba cde dec
B. abba abba ccd eed
C. abab cdcd efg efg
D. abab cdcd eef ggf

Tekst 4.
Njoj odgovarajuć ovo Odisej dosjetljivi reče: Teško je, kraljice, jade da kazujem svoje po redu, Kojih su sila na me navalili nèbeski bozi; Nego da kažem što pitaš i razbireš tî sad od mène. Ȕ moru ima dalèko Ogìgija, nekakav otok, Gdjeno boginja strašna Kalìpsa prijevarna živi, Boga Atlasa kći ljepòkosa, s kojom se nitko Ni od bògova vječnih ni ljúdi ne sastaje smrtnih. Al’ bog je neki mene jadnika u njezinu kuću Naveo, kada mi Zeus u iskričavome moru Lađu pritisnu brzu i razbi je gorućim gromom. Tada mi valjani svi drugari izginu redom, À ja se rùkama hvȁtim lađène gréde, te dȅvet Dana me nošaše voda, i desete noći me crne Prignaše onda na otok Ogìgiju bozi, gdje živi Boginja strašna Kalìpsa ljepokosa, koja me primi, Usrdno čašćaše mene i hranjaše, veljaše često, Besmrtnim da će me ona učiniti i vazda mladim, Al’ ne okrenu srce u mojim grudima nikad.
Odiseja

30. U kojoj je književnosti nastala Odiseja?
A. u antičkoj grčkoj
B. u antičkoj rimskoj
C. u babilonsko-asirskoj
D. u staroegipatskoj

31. Kojim je jezikom napisana Odiseja?
A. hebrejskim
B. latinskim
C. grčkim
D. talijanskim

32. Kojoj književnoj vrsti pripada Odiseja?
A. didaktičkomu epu
B. religioznoj poemi
C. nacionalnomu mitu
D. pustolovnomu epu

33. Što je bio Odisejev cilj u Odiseji?
A. osvetiti prijatelja
B. vratiti se kući
C. utemeljiti Rim
D. spaliti Troju

34. Koja se tvrdnja odnosi na Odiseja?
A. Ahilejev je suborac u ratu.
B. Posljednji je trojanski junak.
C. Jedan je od olimpskih bogova.
D. Otimač je lijepe Helene.

35. Tko je pripovjedač u polaznome tekstu?
A. pisac
B. glavni lik
C. intrigant
D. sporedni lik

36. Što se saznaje o Odisejevoj sudbini iz sljedećih stihova?
Teško je, kraljice, jade da kazujem svoje po redu,
Kojih su sila na me navalili nèbeski bozi;

A. Bogovi su ga kaznili.
B. Poražen je u ratu.
C. Iznevjerio je ženu.
D. Odrekao se sina.

37. Koji je smisao sljedećega stiha?
Al’ ne okrenu srce u mojim grudima nikad.

A. Odisej ne želi izdati drugove.
B. Odisej obećaje ljubav boginji Kalipso.
C. Odisej ostaje vjeran svojoj ženi.
D. Odisej ne prihvaća pomoć bogova.

38. Kako se boginja Kalipso odnosi prema Odiseju?
A. prijetvorno
B. gostoljubivo
C. razočarano
D. neprijateljski

39. Što kraljica traži od Odiseja?
A. da joj prizna gdje je bio
B. da prekine zavjet šutnje
C. da otkrije Kalipsino boravište
D. da priča o svojim doživljajima

40. Što je doživio Odisej prije jada o kojima priča kraljici?
A. otmicu žene
B. gubitak kraljevstva
C. veliku ljubav
D. propast Troje

Rješenja.pdf